Conducere

Directorul Căminului Pentru Persoane Vârstnice – Giurca Alexandru Valentin

Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile şi cu instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

b) aprobă Regulamentul de Ordine Interioară şi Manualul de proceduri;

c) exercită atribuţiile ce revin instituţiei în calitate de persoană juridică;

d) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;

e) monitorizează şi evaluează respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

f) întocmeşte proiectul bugetului propriu al instituţiei şi îl supune spre avizarea consiliului consultativ şi spre aprobare Consiliului Local;

g) propune anual Consiliului Local aprobarea organigramei şi statului de funcţii;

h) organizează desfăşurarea activităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova în bune condiţii;

i) asigură aplicarea actelor normative, a reglementarilor şi instrucţiunilor care privesc activitatea unităţii;

j) aprobă angajarea personalului, în condiţiile legii, în limita posturilor din organigramă şi statul de funcţii aprobate de Consiliul Local, sancţionarea, modificarea precum şi încetarea contractului individual de muncă,;

k) stabileşte în detaliu sarcinile personalului prin întocmirea fişei postului, îndrumă şi

controlează activitatea acestuia;

l) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii instituţiei;

m) controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzătoare, în condiţiile legii;

n) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

o) aprobă dosarele de admitere ale persoanelor vârstnice în Cămin;

p) angajează, lichidează şi ordonanţează cheltuieli pe parcursul exerciţiului bugetar în limita creditelor bugetare aprobate, la propunerea compartimentelor specializate;

q) urmăreşte organizarea controlulului financiar preventiv propriu, în cadrul compartimentului financiar- contabil;

r) organizează paza şi securitatea clădirii şi a valorilor materiale;

s) avizeaza instructajului de protecţie a muncii şi situaţii de urgenţă cu angajaţii din subordine;

t) identifica eventualele proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în instituţie;

u) colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni care vizează îmbunătăţirea asistenţei sociale în sistem rezidenţial ;

v) identifică potenţiale sponsorizării, donaţii şi distribuie persoanelor vârstnice bunurile şi produsele provenind din sponsorizări şi donaţii;

w) urmăreşte elaborarea rapoartelor, privind activitatea instituţiei, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări, pe care le prezintă Consiliului Local;

x) are obligaţia de a se forma continu, atât sub raport managerial cât şi în ceea ce priveşte cunoaşterea problematicii persoanelor vârstnice;

y) asigură permanent suportul necesar îmbunătăţirii activităţilor şi creşterii calităţii şi

eficienţei serviciilor;

z) respectă termenii contractelor, convenţiilor şi protocoalelor de parteneriat încheiate în

vederea acordării de servicii sociale;

zz’) aprobă sau avizează, după caz, Normele Proprii pentru aplicarea legislaţiei specifice

(OMF1792/2002)privind angajarea/lichidarea/ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare.

zzz’) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în sarcina sa.